KVKK Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili DefineX Danışmanlık A.Ş. (“DefineX”) tarafından açıklanan tüm bilgilendirici metni okudum ve anladım ve Kişisel Verilerimin işlenmesi hakkında bilgilendirildim.

Tam olarak bilgilendirildikten sonra, bu kapsamda, Aydınlatma Metni’nde verilen bilgiler ışığında Kişisel Verilerimin her türlü kanaldan işlenmesini ve yasal olarak ya da işlemlerin sürdürülmesi için gereksinim olması halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişilerle paylaşılmasına, şirketinizin hizmet ve/veya profesyonel ilişkilerine bağlı olarak DefineX Danışmanlık A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca; DefineX çalışan kayıtlarının ve dosyalarının yasalar gereğince muhafazası, başvurumun değerlendirilmesi, iş görüşmeleri sırasında ve takip eden süreçte sağlayacağım bilgilerin yanı sıra özgeçmişimdeki “özel nitelikli kişisel veriler”in kaydedilmesi, müşterilerine ürün ve / veya hizmet sunmak, sözleşmeli veya sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulmasını ve yürütülmesini sağlamak, bu kapsamda yapılan her türlü başvurunun, her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhataplarını tanımlamak için kimlik, adres ve vergi numarası, elektronik ortamda veya kağıt üzerinde tutulan iş ve işlemleri destekleyecek veri ve belgeleri organize etmek için açık rızamla onay veriyorum.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Bu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 10 çerçevesinde “Veri Sorumlusu” olarak DefineX Danışmanlık A.Ş.’nin (“DEFINEX”), Kanun uyarınca ve DEFINEX ile sözleşme kurulması ve ifası kapsamında DEFINEX’e sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veriler”) işlenmesine ve bunlara dair haklarınıza dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Veriler’in işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu, Kuruçeşme Mah. Kırbaç Sok. 3/4, 34345 Beşiktaş - İstanbul adresinde yerleşik olan DefineX Danışmanlık A.Ş’dir. DEFINEX tarafından bu surette Kişisel Verileriniz Kanun’a uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI DEFINEX, Kişisel Verilerinizi; yasalar dahilinde mecburi/gerekli/yararlı işlemler gereğince muhafazası, DEFINEX’e ürün ve/veya hizmet tedariki için gereksinim duyulması, DEFINEX müşterilerine sözleşmesel kapsamda hizmet vermek için gereksinim duyulması halinde çalışan bilgilerinin verilmesi, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi gibi amaçlarla işleyebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ Kişisel Veriler, DEFINEX tarafından, başta DEFINEX’in müşterilerine ürün ve/veya hizmet sunması ve/veya herhangi bir nedenle DEFINEX ile sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişki kurulması ve ifası kapsamında olmak üzere bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda DEFINEX’in sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, DEFINEX tarafından Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

DEFINEX, Kişisel Verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak, yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Verileri Kanun’da ve burada belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

3. KİŞİSEL VERİLER’İN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

DEFINEX tarafından Kişisel Veriler, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, DEFINEX’in hukuki uyum süreci, hukuki, mali, vergisel vb. denetimler amaçlarıyla iş ortaklarına, Müşterilerine, tedarikçi ve üreticilerine, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, DEFINEX yetkililerine, DEFINEX içi birimlere, hissedarlarına, iç ve dış denetçilere ve anlaşmalı bağımsız denetim firmalarına, hukuk danışmanlarına, sair danışmanlık, destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecek ve DEFINEX tarafından ayrıca söz konusu Kişisel Veriler sair mecralar üzerinden de paylaşılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLER’E İLİŞKİN SAHİP OLUNAN HAKLAR Kanun’un 11. Maddesi gereği, Kişisel Veri sahipleri DEFINEX’e başvurarak kendileri ile ilgili;

a) Kişisel Verileri’nin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel Verileri’nin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verileri’nin silinmesini/yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel Veriler’inin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.